Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Yhdistys seuraa vesistöalueensa vesien tilaan vaikuttavia hankkeita ja toimia ja ottaa niihin kantaa. Vesistön käyttöön ja kuormitukseen liittyvissä ympäristölupahakemuksissa yhdistys lausuu mielipiteensä tai antaa lausuntoja. Mahdollisuuksien mukaan yhdistys auttaa jäseniään ja jäsenjärjestöjään lausuntojen teossa ja antaa asiantuntija-apua.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen yhteistyöryhmässä ja sen alatyöryhmässä toimitaan aktiivisesti. Ensimmäiset uudet vesienhoitosuunnitelmat ovat lausunnolla huhtikuuhun saakka, ja siitä annetaan lausunto.

Kuusamon jätevesiasiasta on tulossa lupaviraston päätös. Jos jätevedet saavat purkuluvan Iijoen vesistöön, päätöksestä valitetaan.

Pohjolan Voiman koskiensuojelulain vastaisesta Kollajan ympäristövaikutusten arvioinnin selotuslausunnosta annetaan lausunto. Yhdistys ei hyväksy lakia kohtaan tehtyä hyökkäystä eikä myöskään YVA-lain hyväksikäyttöä yhtiön omien etujen ajamisen välikappaleena.

Kaivosasioita, kalanviljelyä ja turvetuotantoa seurataan erityisesti.

Yhdistyksen kotisivujen www.iijoensuojeluyhdistys.net kautta jaetaan kansalaisille tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä tietoa vesiasioista. Jäsenille lähetetään jäsenkirje talven aikana, jonka mukana on jäsennumero/viitenumero.

Talousarvio vuodelle 2009:
TULOT:       MENOT:
jäsenmaksuja 600 €       hallinto, postitus, tiedotus 150 €
        matkakulut 200 €
        muut kulut 250 €
____________       ____________
YHTEENSÄ     600 €                   600 €