Iijoen suojeluyhdistys ry:n säännöt
Hyväksytty suojeluyhdistyksen kokouksessa Inkeen koululla Taivalkoskella 3.11.2004.


Yhdistyksen nimi on Iijoen suojeluyhdistys ja sen kotipaikka on Kuusamon kaupunki.


Yhdistyksen toiminta-alue on Iin, Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Suomussalmen, Taivalkosken, Ylikiimingin ja Yli - Iin kunnissa virtaava Iijoen vesistö valuma-alueineen.


Yhdistyksen tarkoitus on vesien suojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen toimialueellaan.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • pyrkii kokoamaan Iijoen suojelusta kiinnostuneet yhdistyksen jäseniksi
 • kerää tietoja joen ja siihen laskevien vesien tilasta ja suojelutoimenpiteiden vaikutuksista sekä tekee esityksiä viranomaisille
 • antaa suosituksia jäsenilleen sekä mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja ohjaa jäseniään Iijoen suojelussa
 • jakaa tietoa jäsenilleen Iijoen vesistöä koskevista tutkimuksista ja kerätyistä tiedoista sekä tiedottaa näistä ulkopuolisille mahdollisuuksiensa mukaan
 • avustaa viranomaisia antamalla tarvittaessa jokea ja siihen laskevia vesiä koskevia lausuntoja ja tietoja
 • organisoi mahdollisuuksiensa mukaan toimia Iijoen veden laadun parantamiseksi, pyrkii sovitellen, selvityksiä tekemällä ja vastaavin keinoin ehkäisemään ristiriitoja Iijoen suojelua koskevissa kysymyksissä
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja varojensa kartuttamiseksi.


Yhdistyksen jäseniä voivat olla kaupungit, kunnat, seurakunnat, rekisteröidyt yhdistykset, osuuskunnat, osakeyhtiöt tai muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy.


Toiminnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruus määräytyy perusmaksuyksiköittäin. Yksityisen henkilön jäsenmaksu on yksi perusmaksuyksikkö. Yhteisölle voidaan määrätä jäsenmaksuksi useampia perusmaksuyksikköjä riippuen yhteisön luonteesta ja Iijoen suojelun merkityksestä yhteisön toiminnalle.


Yhdistyksen vuosikokous määrää vuosittain perusmaksuyksikön suuruuden, jäsenmaksujen maksuajan ja maksutavan. Yhteisöjäsenten perusmaksuyksiköiden lukumäärästä päättää yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous ja sen hallintoa hoitaa yhdistyksen hallitus, jolle yhdistyksen kokous voi antaa toimeksiantoja.


Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa kesä- syyskuun aikana. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka jos vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä tai 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

10§
Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen puolesta äänioikeutta käyttää yhteisön valtakirjalla siihen oikeuttama.

11§
Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään perusmaksuyksikön suuruus
 • päätetään hallituksen jäsenten määrä seuraavaksi toimintavuodeksi
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 • päätetään hallituksen ja sen eri jaostojen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat
 • käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

12§
Milloin jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen käsiteltäväksi, on hänen esitettävä asia kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta.

13§
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu lähetetään kullekin yhdistyksen jäsenelle vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoitetaan siitä jäsenille yleisimmin leviävissä paikallisissa sanomalehdissä.

14§
Yhdistyksen hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään 12 jäsentä, valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensi kerralla valituista jäsenistä arvotaan yksi kolmasosa (1/3) erovuoroiseksi ensimmäisen toimintavuoden jälkeen, ja yksi kolmasosa (1/3) seuraavan toimintavuoden jälkeen. Loput ovat erovuorossa kolmannen toimintavuoden jälkeen. Tämän jälkeen hallituksen jäsenet ovat erovuorossa siinä järjestyksessä kuin he ovat valitut. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimintakauden päättymistä, valitaan uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimintakaudeksi. Hallituksen jäsen voidaan erottaa mikäli hän toimii yhdistyksen toiminta-ajatuksen vastaisesti tai mikäli hän jatkuvasti laiminlyö hallituksen kokouksiin osallistumisen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

15§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on paikalla. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

16§
Hallitus voi asettaa yhdistyksen jäsenistä koottuja 2 – 4 -jäsenisiä työvaliokuntia tai jaostoja määrättyjen tehtävien hoitamista varten. Niiden puheenjohtajan tulee olla yhdistyksen hallituksen jäsen.

17§
Hallitus ottaa ja erottaa mahdollisesti palkattavat tarvittavat toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävistään ja palkkaeduista määrärahojen puitteissa.

18§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

19§
Yhdistyksen tilivuosi alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä huhtikuuta. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajille toukokuun 31 päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilin- ja hallinnontarkastuskertomus kesäkuun 15 päivään mennessä.

20§
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen aikana siten, että ero merkitään kokouspöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi sen tilivuoden lopussa, jonka aikana eroilmoitus on tehty. Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa tai menettelyllään loukkaa yhdistyksen tarkoitusperiä, hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

21§
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä, jos muuttamisen tai purkamisen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

22§
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljellä olevat varat vesiensuojelua yhdistyksen toiminta-alueella edistävään tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

23§
Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.