Pöytäkirja Iijoen suojeluyhdistyksen perustavasta kokouksesta

Aika:03.11.2004 kello 18.00 – 20.07
Paikka: Inkeen koulu, Taivalkoski
Läsnä: 61 henkilöä

1§ Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta
Maili Mustonen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Esko Suvanto.
2§ Asialistan hyväksyminen
Luettiin ja hyväksyttiin asialista.
3§ Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijoita olevan Kuusamosta, Posiolta, Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta.
4§ Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Maili Mustonen.
5§ Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Inget ja Kalevi Korpela. Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
6§ Keskustelu kokouksen tarkoituksesta
Maili Mustonen alusti aiheen kertoen muualla Suomessa toimivista vastaavista suojeluyhdistyksistä. Hän totesi juuri nyt olevan aihetta perustaa Iijoen suojeluyhdistys, koska näyttää siltä, että Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta EVO pitää tavoitteenaan saada Kuusamon taajaman ja Rukan jätevedet johdetuiksi Maunujärven ja Kostonjärven kautta Iijokeen sekä puhdistamon sijoitetuksi nk kyllästämön tontille kaatopaikan läheisyyteen Kurkijärven kohdalle. Iijoen alueen voimat on saatava yhdistetyiksi muun muassa lausuntojen ja esitysten antamisessa viranomaisille. Sääntöehdotuksen tarkoituspykälä toteaa yhdistyksen tarkoituksena olevan vesien suojelu ja siihen liittyvien asioiden edistäminen toimialueellaan.
Myös ympäristöministeriöstä ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta oli saatu myönteistä palautetta yhdistyksen perustamiselle.
Keskustelussa tuli voimakkaasti esille yhdistyksen perustamisen välttämättömyys kaikkien paikalla olevien kuntien asukkaiden kannalta.
7§ Iijoen suojeluyhdistyksen perustaminen
Päätettiin yksimielisesti perustaa Iijoen suojeluyhdistys ja saattaa se yhdistysrekisteriin mahdollisimman nopeasti.
8§ Sääntöjen hyväksyminen
Sääntöehdotus oli laadittu noudattaen Vantaanjoen yläjuoksulla olevan Hirvijärven suojeluyhdistys ry:n sääntöjä.
Ehdotus käsiteltiin ja hyväksyttiin pykälittäin. Seuraavista ehdotuksen kohdista käytiin keskustelu:
1§:ssä todettu yhdistyksen kotipaikka Kuusamo hyväksyttiin keskustelun jälkeen, koska nyt suojelutarpeen lähtökohta on juuri Kuusamossa.
2§:stä käydyssä keskustelussa sovittiin kunnat lueteltaviksi aakkosjärjestyksessä ja todettiin parhaaksi sanamuodoksi ”vesistö valuma-alueineen”. Siten pykälä hyväksyttiin kuulumaan seuraavasti:
Yhdistyksen toiminta-alue on Iin, Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Suomussalmen, Taivalkosken, Yli - Iin ja Ylikiimingin kunnissa virtaava Iijoen vesistö valuma-alueineen.
9§:n määrittelemää varsinaisen kokouksen pitoaikaa haluttiin pidentää. Siten 9§:n ensimmäinen lause hyväksyttiin kuulumaan ”Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa kesä – syyskuun aikana”.
10§:stä käydyssä keskustelussa todettiin riittävän, että kullakin jäsenellä on yksi ääni eli että yhteisöjäsenillä ei ole enempää ääniä kuin henkilöjäsenillä. Valtakirjan käyttöä koskeva kohta jätettiin vielä hallituksen selvitettäväksi ja päätettäväksi.
18§:ssä todettu nimenkirjoitusoikeus hyväksyttiin siten, että nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Muut sääntöehdotuksen kohdat eivät aiheuttaneet keskustelua.
Säännöt kokonaisuudessaan hyväksyttiin yksimielisesti vietäväksi nopeasti eteenpäin.
9§ Hallitukselle annettavat valtuudet seuraavaan jäsenten kokoukseen asti
Päätettiin, että nyt valittava hallitus:
Huolehtii yhdistyksen rekisteröinnistä ja tekee mahdolliset yhdistysrekisterin vaatimat teknisluontoiset muutokset sääntöihin.
Tiedottaa yhdistyksen perustamisesta ympäristökeskukselle ja laatii sille 19.11. jätettävän lausunnon YVA – suunnitelmasta.
Avaa yhdistykselle pankkitilin, päättää uusista jäsenistä sekä määrää yhteisöjäsenten jäsenmaksut.
10§ Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta
Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).
Hallitukseen valittiin yksimielisesti:
Taivalkoskelta Heikki Luokkanen, Rauno Tyni ja Eero Moilanen,
Pudasjärveltä Pirkko-Liisa Luhta, Mariitta Jerkkola ja Erkki Hirvelä sekä
Kuusamosta Esko Suvanto, Antero Hekkala ja Pirkko Siikamäki.
Koska hallitukseen ei tullut yhtään jäsentä Posiolta, päätettiin, että hallituksen tulee kuulla posiolaisia lausuntoja tehdessään.
11§ Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia innostuneesta keskustelusta ja hyvistä päätöksistä.