Klikkaa linkkejä päästäksesi lukemaan kuhunkin aihepiiriin liittyviä kannanottoja.

Kollajan allashanke
Kuusamon jätevesiasia
Turvetuotanto
Kalankasvatus
Vesienhoito

Iijoen suojeluyhdistys ry
Sarviperäntie 12 A
93999 KUUSAMO
                  3.3.2005

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus PL 124 90101 OULU

Viite: PPO-2004-Y-386-111

Asia: Muistutus Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien Pudasjärvelle rakennettavaa pienvoimalaitosta ja pellettitehdasta


Vapo Oy:n suunnittelema voimalaitos käyttäisi pääasiassa turvetta polttoaineena ja pellettitehtaassa valmistettaisiin 70 000 tonnia turvepellettejä. Yhteensä turvetta tarvittaisiin reilun 1000 hehtaarin vuosituotanto.

On järkevää suunnitella energiantuotantoa yhdistetyillä sähkön- ja lämmöntuotannolla, kuten Vapo Oy:n suunniteltu laitos. On myös otettava huomion ympäristönsuojelulain tavoitteet valitessa polttoainetta ja raaka-ainetta laitoksilla käytettäväksi.

Turpeenkäyttökapasiteetin kasvattaminen lisää uusien soiden ottamista turvetuotantoon. Pudasjärvellä turvetuotanto keskittyy Siuruanjokivarteen, Kivarinjokivarteen ja Tuulijärven vesistöalueelle. Kaikilla näillä vesistöalueilla vedenlaatu on joko välttävä tai huono ja turvetotantopinta-alan kasvattaminen heikentäisi vedenlaatua niissä entisestään. Kuitenkin kaikilla kyseisillä alueillaon vuoteen 2015 mennessä pyrittävä parantamaan vesistöjen vedenlaatua. Turvetta käyttävän laitoksen rakentaminen Pudasjärvelle lisää painetta laitoksen lähellä sijaitsevien uusien, tähän saakka turvetuotannolta säästyneiden vesistöalueiden käyttöönottoon. Sellaisia vesistöalueita ovat mm. Livojoki, Pärjänjoki ja Naamanakajoki. Kyseiset joet on kunnostettu kalataloudellisesti viimeisen 15 vuoden aikana. Kunnostuksiin ja kalataloudelliseen velvoitehoitoon on käytetty rahaa yhteensä noin 1 miljoona €. Kunnostusten jälkeen kaikissa joissa on hitaasti elpynyt luontaisesti lisääntyvä taimen – ja rapukanta. Livojoessa on lisäksi säilynyt erittäin uhanalainen jokihelmisimpukkakanta. Livojoen alueelle ei ole myönnetty 1990- luvulla yhtään turvetuoantolupaa.

Vaikka Vapo Oy:n lupahakemus koskeekin vain lupaa laitoksille, on mielestämme ympäristönsuojelulain tavoitteiden mukaista ottaa huomioon toiminta, johon laitoksen perustamien johtaisi myös vesistöjen osalta, mikäli raaka-aineeksi hyväksytään turve ja myönnetään sille kasvihuonekaasujen päästöoikeudet.

Turvepellettilaitos valmistaisi pellettiä suolta kerätystä turpeesta, jonka kosteus % on vähintään 50. Pelletöintiä varten se on kuivattava noin 10 %:iin, johon laitos tarvitsee lämpöä ja höyryä. Puupellettien teko on havaittu kannattavammaksi, jos pelletit tehdään kutterinpurusta, jonka kosteus % on jo valmiiksi 10. Pudasjärven tapauksessa olisis siis sama asia, jos pelletit tehtäisiin kuivusta vaativasta puuraaka-aineesta. Puupellettien etuja ovat myös alhainen tuhkapitoisuus, noin 0,5 % kun turvepelleteistä jää tuhkaa noin 6 %. Puutuhka voimalaitokselta on hyödyllistä käyttää metsänlannoitukseen, kun taas turvetuhkalla ei ole edes lannoitushyötyä.

Pudasjärvellä on hyödyntämättömiä puuenergiavaroja ja mahdollisuus myös peltobiomassan käyttöönottoon. Luvan myöntäminen turvekäyttöisille laitoksille, niin voimalalle kuin pellettitehtaalle, ei ole kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista ja siirtää paikallisesti monien kestävään käyttöön ja hoitoon liittyvien ratkaisujen teon vuosikymmenten päähän. Ilmastonmuutokseen ja vesiensuojeluun vaikuttavai ratkaisuja on kuitenkin tehtävä viimeistään nyt.

Esko Suvanto, hall. pj.                 Pirkko-Liisa Luhta, siht.
Iijoen suojeluyhdistys ry.                 Iijoen suojeluyhdistys ry.