Klikkaa linkkejä päästäksesi lukemaan kuhunkin aihepiiriin liittyviä kannanottoja.

Kollajan allashanke
Kuusamon jätevesiasia
Turvetuotanto
Kalankasvatus
Vesienhoito

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto

PL 113

90101 OULU


Viite: Dnro PSY-2003-95

Asia: Lusikkasuon turvetuotantoalueen vesien johtaminen Kivarinjärveen laskevaan Pääojaan, hakija Veikko Kokko, Pudasjärvi


Kivarinjoen valuma-alue on ollut viime vuosikymmenet erittäin voimakkaan ihmistoiminnan vaikutuksen alaisena. Vuonna 1992 ojitettuja suometsiä valuma-alueesta oli 22 % ja samana vuonna Kivarinjoen ja Pääojan turvetuotantoalueiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 1 784 ha. Vesiensuojelurakenteet eivät ole olleet parasta mahdollista, mikä näkyy alapuolisen Kivarinjärven vedenlaadussa ja kalastossa. Kuormitus on jatkunut ja ollut huomattavan suuri pienelle vesistölle.

Nykyisen vedenlaatuluokituksen mukaan Kivarinjoen vesistön vedenlaatu on toisin paikoin välttävä ja toisin paikoin tyydyttävä. Vaikka vesistöjen laatuluokitus muuttuu vesipuitedirektiivin mukaiseksi, on todennäköistä, ettei voimakkaasti kuormitetun vesistön vedenlaatua voida muuttaa pelkästään uudella luokittelulla hyväksi, mikä taso on saavutettava kymmenen vuoden kuluessa. Kivarinjoen vesistön vedenlaadun parantamiseksi on tehtävä aktiivisia toimia. Uusien kuormituslähteiden kieltäminen on helpoin tapa aloittaa.

Vesialueen omistajat ovat järjestäneet kahtena vuonna tehokalastuksia Kivarinjärvellä turvetuottajien maksamilla kalanhoitomaksuilla.Monen vuoden aikana kerätyt kalatalousmaksut eivät riittäneet edes yhden vuoden tehokalastusiskuun, joka kesti muutaman päivän. Vuonna 2003 Kivarinjärvestä poistettiin noin 60 kg /ha vähempiarvoista kalaa.

Lusikkasuon suunniteltu 100 ha:n turvetuotantoalue on ojittamaton, luonnontilainen suo. On kyseenalaista antaa lupia turvetuotantoon uusille luonnontilaisille soille alueilla, jossa luonnontilaisten soiden osuus on hälyttävästi vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana ja vesistön tila jo entuudestaan kuormituksen takia huono. Soiden merkitys lintujen pesimäalueena, vesistöjen virtaamien tasaajana, hiilen sitomisessa, marjastuksessa ja porotaloudessa on hyvin moninainen.

Mielipiteemme on, ettei luvan myöntämisen edellytyksiä uusille turvetuotantoalueille Kivarinjoen valuma-alueelle ole.


Iijoen suojeluyhdistys (ry), puhennjohtaja Esko Suvanto

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry, puheenjohtaja Pirkko-Liisa Luhta