Klikkaa linkkejä päästäksesi lukemaan kuhunkin aihepiiriin liittyviä kannanottoja.

Kollajan allashanke
Kuusamon jätevesiasia
Turvetuotanto
Kalankasvatus
Vesienhoito

Mielipide 3.5.2007

IIJOEN SUOJELUYHDISTYS /
Esko Suvanto
Sarviperäntie 12 A
93600 KUUSAMO
040-5470690
esko.suvanto[at]kuusamo.fi


POHJOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
PL 113
90101 OULU


Viite Psy-2006-y-185

Asia: Pekka Vääräniemi Oy:n Kurjenkosken kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa

Laitokselle ei tule myöntää varsinaista tuotantolupaa eikä lupaa töiden aloittamiselle ennen ympäristö- ja vesitalouslupaa, koska laitoksen kuormitusvaikutus aiheuttaisi joen nykyisen vedenlaadun selvän heikkenemisen ja sijoituspaikka on Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015, Valtioneuvoston periaatepäätöksen vastainen.


Perustelut:

Laitoksen fosforikuormitus keskialivirtaamalla (6,2 m3/s) loppukesällä ja syksyllä muodostaa merkittävän, useita kymmeniä prosentteja nykyiseen keskiarvoon (13 µ/l), kuormituslisäyksen alapuoliseen vesistöön. Myös typpikuormituksen, jota nykyisin pidetään merkittävänä rehevöittävänä tekijänä niukkaravinteisissa vesistöissä, lisäys nykyiseen on huomattavan suuri. Laitoksen tuotantomäärä on sisävesilaitokseksi erittäin suuri ja hakemuksessa esitetyt kuormitusta vähentävät vesiensuojeluratkaisut ja - rakenteet ovat riittämättömät.

Tällä hetkellä Kostonjoen valuma-aluetta kuormittavat neljä kalanviljelylaitosta, joiden lupaehtojen mukainen yhteistuotantomäärä on 205 tn. Kurenkoskelle suunniteltu laitos lisäisi tuotantomäärän puolitoistakertaiseksi. Metsä- ja maatalouden lisäksi Kostonjoen valuma-alueen kuormitusta lisäävät Suomen suurin luonnonravintolammikko Maunujärvi sekä kolme RKTL:n ja Metsähallituksen omistamaa luonnonravintolammikkoa. Myös Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta on jättänyt ympäristölupahakemuksen johtaakseen valuma-alueelle noin 30 - 40 000 asukasta vastaavan taajaman jätevedet.

Kostonjoen nykyinen vedenlaadun luokitus on hyvä, mutta joen nykyinen kuormitus on jo antanut huolestuttavia viitteitä huonommasta: Kostonjoen vuoden 2005 kalastuksesta tehdyn tiedustelun ja joen nykyistä tilaa kartoittaneen kyselyn mukaan 35 % vastaajista oli täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että joen vedenlaatu on ajoittain huono. Myös vapaamuotoiset kommentit kertoivat joen ajoittain heikosta vedenlaadusta ja kalojen makuvirheistä.

Kostonjoen valuma-alueen nykyistä kuormitusta on tarkasteltava kokonaisuutena ja tarkastelussa on otettava huomioon myös uhka Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunnan suunnitelmista johtaa jätevedet valuma-alueelle. Nykyisen vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on valuma-aluekohtainen kuormitustarkkailu ja, että pintavesien nykyinen tila ei heikkene ja niiden tila on vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä. Lisäksi Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 edellyttää kalankasvatuksen osalta mm., että kalankasvatusta pyritään ohjaamaan kasvatukseen parhaiten soveltuville sekä muille vesien käyttäjille ja vesiluonnon suojeluarvoille mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaville alueille. Kyseessä olevan laitoksen sijoittaminen haetulle sijoituspaikalle on paitsi haittojen ja päästöjen osalta, myöskin maisemallisesti Valtioneuvoston vesiensuojelun suuntaviivojen tavoitteiden vastainen.Iijoen suojeluyhdistys ry

Esko Suvanto
Sairaalakemisti
Terveysvalvontakemisti
Iijoen suojeluyhdistys, hallituksen puheenjohtaja