Klikkaa linkkejä päästäksesi lukemaan kuhunkin aihepiiriin liittyviä kannanottoja.

Kollajan allashanke
Kuusamon jätevesiasia
Turvetuotanto
Kalankasvatus
Vesienhoito

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto                20.11.2006
PL 113
90101 OULU

DNRO:    Psy-2006-y-117
Asia:    Kärppäsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa
Hakija:    Turveruukki Oy


Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry ja Iijoen suojeluyhdistys ry esittävät mielipiteensä vireillä olevaan Kärppäsuon turvetuotantohakemukseen.

Turveruukin hakemus tulee hylätä ympäristönsuojelulain 3:n ja 42:n § ja vesienhoitolain 1:n ja 21:n §:iin perustuen.

Valuma-alueella 61.124 on jo poikkeuksellisen paljon turvetuotantoa, mikä tulee hyvin esille liitteenä olevasta satelliittikuvasta (myöhempi lisäys: satelliittikuva löytyy Google Earth-ilmaisohjelmalla, katso Kollajan pohjoispuoliselta alueelta), jossa turvetuotantoalueet näkyvät punaisella. Valuma-alueen kokoon suhteutettuna turvetuotantopinta-ala on huomattavan suuri, yli 7 %. Vastaavanlaista turvetuotannon keskittymää saa hakea Suomen kartalta.

Näin suuren turvetuotantopinta-alan käyttö yhdellä osa-valuma-alueella vaatii jo ennestäänkin mielestämme yhteiskäsittelyn, ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin. Vaikutus Iijoen veden laatuun ja kalatalouteen ei tule selville yksittäisten lupahakemusten muodossa. Nyt on edetty suo kerrallaan ja on ymmärrettävää, ettei hakija halua nähdä rikan (44 ha) rokassa (600 ha) muuttavan tilannetta. Mutta johonkin on vedettävä raja.

Kärppäsuo on pääosiltaan luonnontilainen ojittamaton suo. Turvetuotantoa on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan velvoitettu ohjaamaan jo valmiiksi ojitetuille soille. KHo on päätöksessään (taltionumero on 2170, antopäivä 25.8.2006) kumonnut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan turvetuotantovarauksia koskevat päätökset. KHo:n päätöksen mukaan turvetuotantoon on osoitettava ensisijaisesti jo ojitettuja soita. Mainittu tavoite ei sinänsä estä varaamasta turpeenottoalueita myöskään ojittamattomia soita, kunhan tuotantoalueeksi varataan ensisijaisesti ojitettuja soita.

Vähäjärvisellä vesistöalueella suot korvaavat järviä pidättämällä vettä ja tasaamalla valumia. Iijoella virtaamien ääriarvot ovat kärjistyneet viime vuosisadan alusta lähtien, ylivirtaamat ovat kasvaneet noin 30 % ja alivirtaamat pienentyneet lähes puoleen ( Leppäjärvi 1993). Kyseisellä osa-valuma-alueella on turvetuotantoon otettujen soiden takia pois miljoonien vesikuutioiden pidätyskyky.

Kärppäsuo on ongelmallinen sijaintinsa suhteen senkin takia, että se sijaitsee lähellä jokea ja asutusta. Paikalliset ihmiset kokevat alueellaan olevan jo enemmän kuin tarpeeksi turvetuotantoa ja siitä aiheutuvia haittoja kalastolle ja niin soiden kuin joenkin virkistyskäytölle.

Vieri vieressä olevat turvetuotantoalueet vaikuttavat alueen linnuston pesimiseen ja määrään. Suolinnustolta on tältä alueelta hävinnyt jo 600 ha suota ja mahdollisesti siitä johtuen esim. Kärppäsuolla on korkea parimäärä neliökilometrille laskettuna. Osa lajeista on EU:n lintudirektiivilajeja, joiden suojelua yhteisö pitää tärkeänä.Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry.    Aaponkuja 5, 93100 Pudasjärvi
Pirkko-Liisa Luhta
puheenjohtaja
  
Iijoen suojeluyhdistys ry.    Sarviperäntie 12 A, 93999 Kuusamo
Esko Suvanto
puheenjohtaja